Photographed by Alexia Puga Ramirez Garrido at our studio.